Evidence of Both Surface and Bulk Dirac Bands and Anisotropic Nonsaturating Magnetoresistance in ZrSiS

Xuefeng Wang, Xingchen Pan, Ming Gao, Jihai Yu, Juan Jiang, Junran Zhang, Huakun Zuo, Minhao Zhang, Zhongxia Wei, Wei Niu, Zhengcai Xia, Xiangang Wan, Yulin Chen, Fengqi Song, Yongbing Xu, Baigeng Wang, Guanghou Wang, Rong Zhang

研究成果: Article査読

108 被引用数 (Scopus)
本文言語English
論文番号1600228
ジャーナルAdvanced Electronic Materials
2
10
DOI
出版ステータスPublished - 2016 10月 1
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 電子材料、光学材料、および磁性材料

引用スタイル