What does awake surgery bring to glioma surgery?

Toshihiro Kumabe, Masaki Iwasaki, Ken Ichi Nagamatsu, Shintarou Seki, Ryuta Saito, Masayuki Kanamori, Yoji Yamashita, Yukihiko Sonoda, Kiyotaka Sato, Nobukazu Nakasato, Teiji Tominaga

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'What does awake surgery bring to glioma surgery?'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences