The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension (JSH 2009)

Toshio Ogihara, Kenjiro Kikuchi, Hiroaki Matsuoka, Toshiro Fujita, Jitsuo Higaki, Masatsugu Horiuchi, Yutaka Imai, Tsutomu Imaizumi, Sadayoshi Ito, Hiroshi Iwao, Kazuomi Kario, Yuhei Kawano, Shokei Kim-Mitsuyama, Genjiro Kimura, Hiroaki Matsubara, Hideo Matsuura, Mitsuhide Naruse, Ikuo Saito, Kazuyuki Shimada, Kazuaki ShimamotoHiromichi Suzuki, Shuichi Takishita, Norio Tanahashi, Takuya Tsuchihashi, Makoto Uchiyama, Shinichiro Ueda, Hirotsugu Ueshima, Satoshi Umemura, Toshihiko Ishimitsu, Hiromi Rakugi

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

861 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension (JSH 2009)'. Together they form a unique fingerprint.