The first precision measurement of deeply bound pionic states in 121Sn

Takahiro Nishi, Georg P.A. Berg, Masanori Dozono, Hiroyuki Fujioka, Naoki Fukuda, Tatsuya Furuno, Hans Geissel, Ryugo S. Hayano, Naoto Inabe, Kenta Itahashi, Satoshi Itoh, Daisuke Kameda, Toshiyuki Kubo, Hiroaki Matsubara, Shin'Ichiro Michimasa, Kenjiro Miki, Hiroyuki Miya, Yohei Murakami, Masaki Nakamura, Noritsugu NakatsukaShumpei Noji, Kota Okochi, Shinsuke Ota, Hiroshi Suzuki, Ken Suzuki, Motonobu Takaki, Hiroyuki Takeda, Yoshiki K. Tanaka, Koichi Todoroki, Kyo Tsukada, Tomohiro Uesaka, Yuni N. Watanabe, Helmut Weick, Hiroyuki Yamada, Koichi Yoshida

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'The first precision measurement of deeply bound pionic states in <sup>121</sup>Sn'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy