Tetragonality induced superconductivity in anti-ThCr2Si2-type: RE 2O2Bi (RE = rare earth) with Bi square nets

Ryosuke Sei, Hideyuki Kawasoko, Kota Matsumoto, Masato Arimitsu, Kyohei Terakado, Daichi Oka, Shintaro Fukuda, Noriaki Kimura, Hidetaka Kasai, Eiji Nishibori, Kenji Ohoyama, Akinori Hoshikawa, Toru Ishigaki, Tetsuya Hasegawa, Tomoteru Fukumura

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Tetragonality induced superconductivity in anti-ThCr<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>-type: RE <sub>2</sub>O<sub>2</sub>Bi (RE = rare earth) with Bi square nets'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds