Superheavy element nuclear chemistry at RIKEN

Hiromitsu Haba, Daiya Kaji, Yoshitaka Kasamatsu, Hidetoshi Kikunaga, Yukiko Komori, Yuki Kudou, Kouji Morimoto, Kosuke Morita, Kazuhiro Ooe, Kazutaka Ozeki, Nozomi Sato, Atsushi Shinohara, Atsushi Toyoshima, Akihiko Yokoyama, Akira Yoneda, Takashi Yoshimura

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Fingerprint Dive into the research topics of 'Superheavy element nuclear chemistry at RIKEN'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy