14C wiggle-matching of the B-TM tephra, baitoushan volcano, China/North Korea

Shinya Yatsuzuka, Mitsuru Okuno, Toshio Nakamura, Katsuhiko Kimura, Yohei Setoma, Tsuyoshi Miyamoto, Kyu Han Kim, Hiroshi Moriwaki, Toshiro Nagase, Xu Jin, Bo Lu Jin, Toshihiko Takahashi, Hiromitsu Taniguchi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

16 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of '<sup>14</sup>C wiggle-matching of the B-TM tephra, baitoushan volcano, China/North Korea'. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities

Earth & Environmental Sciences