Suitability of carbapenem inactivation method (CIM) for detection of imp metallo-β-lactamase-producing enterobacteriaceae

Kyoichi Saito, Ryuichi Nakano, Yuki Suzuki, Akiyo Nakano, Yoshihiko Ogawa, Shinsuke Yonekawa, Shiro Endo, Fumiko Mizuno, Kei Kasahara, Keiichi Mikasa, Mitsuo Kaku, Hisakazu Yano

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

10 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Suitability of carbapenem inactivation method (CIM) for detection of imp metallo-β-lactamase-producing enterobacteriaceae'. Together they form a unique fingerprint.