Special section on towards the realization of organic molecular electronics

Teruaki Katsube, Mitsuyoshi Onoda, Yuki Hasegawa, Hiroyuki Fujii, Eiji Itoh, Hirotake Kajii, Tohru Kubota, Kazuhiro Kudo, Yutaka Majima, Yoko Matsuzawa, Satoshi Mikoshiba, Hitoshi Muguruma, Shuichi Nagamatsu, Kazuhiro Saito, Kazunari Shinbo, Takao Someya, Okihiro Sugihara

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Special section on towards the realization of organic molecular electronics'. Together they form a unique fingerprint.