Response to “Genetics of Periodontitis without Bias”

Risa Masumoto, Jirouta Kitagaki, Chiharu Fujihara, Masahiro Matsumoto, Shizuka Miyauchi, Yoshihiro Asano, Atsuko Imai, Kaori Kobayashi, Akihiro Nakaya, Motozo Yamashita, Satoru Yamada, Masahiro Kitamura, Shinya Murakami

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Response to “Genetics of Periodontitis without Bias”'. Together they form a unique fingerprint.