Reappraising newborn screening for cobalamin C disorder

Vlad Tocan, Kazuhiro Ohkubo, Kanako Higashi, Naoko Toda, Kanako Kojima-Ishii, Kei Nishiyama, Masataka Ishimura, Hidetoshi Takada, Osamu Sakamoto, Fusako Sasaki, Kazuko Yoshimura, Shinichi Hirose, Shouichi Ohga

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Reappraising newborn screening for cobalamin C disorder'. Together they form a unique fingerprint.