Preliminary study on the functional reproduction of an artificial myocardium using covalent shape memory alloy fibre based on control engineering

Yasuyuki Shiraishi, Tomoyuki Yambe, Kazumitsu Sekine, Yoshifumi Saijo, Satosni Konno, Shin Ichi Nitta, Qingtian Wang, Hongjian Liu, Masaru Higa, Daisuke Ogawa, Akira Tanaka, Makoto Yoshizawa, Yasuyuki Kakubari, Hidekazu Miura, Fumihiro Sato, Hidetoshi Matsuki, Shinji Itoh, Akinori Kamoda, Ryo Sakata, Yumiko WadaMiyuki Uematsu, Youngkwang Park, Takashi Tanaka, Mitsuo Umezu, Tetsuo Fujimoto, Noriyasu Masumoto, Hiroshi Sasada, Koichi Tabayashi, Eiji Okamoto, Dai Homma

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Fingerprint Dive into the research topics of 'Preliminary study on the functional reproduction of an artificial myocardium using covalent shape memory alloy fibre based on control engineering'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science