Precision spectroscopy of pionic atoms and chiral symmetry in nuclei

Kenta Itahashi, Deuksoon Ahn, Georg P.A. Berg, Masanori Dozono, Daijiro Etoh, Hiroyuki Fujioka, Naoki Fukuda, Nobuhisa Fukunishi, Hans Geissel, Emma Haettner, Tadashi Hashimoto, Ryugo S. Hayano, Satoru Hirenzaki, Hiroshi Horii, Natsumi Ikeno, Naoto Inabe, Masahiko Iwasaki, Daisuke Kameda, Shouichiro Kawase, Keiichi KisamoriYu Kiyokawa, Toshiyuki Kubo, Kensuke Kusaka, Masafumi Matsushita, Shin'Ichiro Michimasa, Go Mishima, Hiroyuki Miya, Daichi Murai, Hideko Nagahiro, Takahiro Nishi, Shinsuke Ota, Naruhiko Sakamoto, Kimiko Sekiguchi, Hiroshi Suzuki, Ken Suzuki, Motonobu Takaki, Hiroyuki Takeda, Yoshiki K. Tanaka, Tomohiro Uesaka, Yasumori Wada, Yuni N. Watanabe, Helmut Weick, Hiroki Yamakami, Yoshiyuki Yanagisawa, Koichi Yoshida

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Precision spectroscopy of pionic atoms and chiral symmetry in nuclei'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy