On preliminary design of bandwidth-on-demand high throughput satellite communications system technology

Amane Miura, Eihisa Morikawa, Naoko Yoshimura, Takashi Takahashi, Mitsugu Okawa, Teruaki Orikasa, Kazunori Okada, Kazuyoshi Kawasaki, Tomoshige Kan, Masaki Sato, Shinichi Kozono, Takuya Okura, Yuma Abe, Morio Toyoshima, Yuichi Kawamoto, Hiroki Nishiyama, Nei Kato, Eiichi Sakai, Terumi Sunaga, Nobuyoshi HorieToshiyasu Tsunoda, Arimasa Kanasashi, Masaaki Kusano, Yoshio Inasawa, Hitomi Ono

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'On preliminary design of bandwidth-on-demand high throughput satellite communications system technology'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science