Next generation AO system of Subaru Telescope

Yutaka Hayano, Masayuki Akiyama, Takashi Hattori, Ikuru Iwata, Tadayuki Kodama, Yosuke Minowa, Kentaro Motohara, Tetsuo Nishimura, Nagayoshi Ohashi, Yoshito Ohno, Shin Oya, Mai Shirahata, Hideki Takami, Naruhisa Takato, Naoyuki Tamura, Ichi Tanaka, Hiroshi Terada, Daigo Tomono, Tomonori Usuda

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Next generation AO system of Subaru Telescope'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science