Nationwide rubella epidemic - Japan, 2013

Keiko Tanaka-Taya, Hiroshi Satoh, Satoru Arai, Takuya Yamagishi, Yuichiro Yahata, Kazutoshi Nakashima, Tamie Sugawara, Yasushi Ohkusa, Tamano Matsui, Takehito Saito, Kazuhiko Kanou, Tomoe Shimada, Hitomi Kinoshita, Kazuyo Yamashita, Yoshinori Yasui, Yuki Tada, Yoshio Mori, Makoto Takeda, Tomimasa Sunagawa, Kazunori OishiPeter Strebel, W. William Schluter, Hajime Kamiya, Susan E. Reef, Susan Y. Chu, Rebecca Martin

Research output: Contribution to journalArticle

44 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Nationwide rubella epidemic - Japan, 2013'. Together they form a unique fingerprint.