Modification of a Standard Thoracoabdominal Incision to Preserve Collaterals to Adamkiewicz Artery

Shingo Takahara, Keisuke Kanda, Satoshi Kawatsu, Ichiro Yoshioka, Hidenori Fujiwara, Osamu Adachi, Masatoshi Akiyama, Kiichiro Kumagai, Shunsuke Kawamoto, Hideki Ota, Yoshikatsu Saiki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Modification of a Standard Thoracoabdominal Incision to Preserve Collaterals to Adamkiewicz Artery'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences