Large-scale production of Ba2+-alginate-coated vesicles of carbon nanofibers for DNA-interactive pollutant elimination

Bunshi Fugetsu, Shuya Satoh, Toshikazu Shiba, Taeko Mizutani, Yoshinobu Nodasaka, Keiji Yamazaki, Kiyoko Shimizu, Masanobu Shindoh, Ken Ichiro Shibata, Norio Nishi, Yoshinori Sato, Kazuyuki Tohji, Fumio Watari

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Large-scale production of Ba<sup>2+</sup>-alginate-coated vesicles of carbon nanofibers for DNA-interactive pollutant elimination'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds