Interlaboratory comparison of positron annihilation lifetime measurements for synthetic fused silica and polycarbonate

Kenji Ito, Toshitaka Oka, Yoshinori Kobayashi, Yasuharu Shirai, Ken'Ichiro Wada, Masataka Matsumoto, Masanori Fujinami, Tetsuya Hirade, Yoshihide Honda, Hiroyuki Hosomi, Yasuyoshi Nagai, Koji Inoue, Haruo Saito, Koji Sakaki, Kiminori Sato, Akira Shimazu, Akira Uedono

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

35 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Interlaboratory comparison of positron annihilation lifetime measurements for synthetic fused silica and polycarbonate'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy