Initial results from nobeyama molecular gas observations of distant bright galaxies

Daisuke Iono, Bunyo Hatsukade, Kotaro Kohno, Ryohei Kawabe, Soh Ikarashi, Kohei Ichikawa, Tadayuki Kodama, Kentaro Motohara, Taku Nakajima, Koichiro Nakanishi, Kouji Ohta, Kazuaki Ota, Toshiki Saito, Kenta Suzuki, Ken Ichi Tadaki, Yoichi Tamura, Junko Ueda, Hideki Umehata, Kiyoto Yabe, Tessei YoshidaSuraphong Yuma, Nario Kuno, Shuro Takano, Hiroyuki Iwashita, Kazuyuki Handa, Aya Higuchi, Akihiko Hirota, Shinichi Ishikawa, Kimihiro Kimura, Jun Maekawa, Hiroshi Mikoshiba, Chieko Miyazawa, Kazuhiko Miyazawa, Kazuyuki Muraoka, Hideo Ogawa, Sachiko Onodera, Yasufumi Saito, Takeshi Sakai, Shigeru Takahashi, Min S. Yun

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

14 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Initial results from nobeyama molecular gas observations of distant bright galaxies'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences

Physics & Astronomy