Hyperfine interactions of NpFeGa5 observed by237Np and57Fe Mössbauer spectroscopy

Yoshiya Homma, Saburo Nasu, Akio Nakamura, Masami Nakada, Dai Aoki, Naoto Metoki, Etsuji Yamamoto, Hironori Sakai, Shugo Ikeda, Yoshinori Haga, Yoshichika Onuki, Yoshinobu Shiokawa

Research output: Contribution to journalArticle

2 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Hyperfine interactions of NpFeGa<sub>5</sub> observed by<sup>237</sup>Np and<sup>57</sup>Fe Mössbauer spectroscopy'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy