From Editor-in-Chief

Kohroh Kobayashi, Hiroyuki Tsuda, Kenjiro Nishikawa, Ozdal Boyraz, Hiroyuki Furuta, Masayuki Izutsu, Satoki Kawanishi, Hitoshi Kawashima, Kikuo Makita, Masataka Nakazawa, Kristian E. Stubkjakr, Shinji Tsuji, Hiroyuki Uenohara, Andrew M. Weiner, C. W.U. Ming, Kazuhiko Honjo, Yasushi Itoh, Masatoshi Nakayama, Masahiko Nishlmoto, Jung Woong RaAtsushi Sanada, Alwyn J. Seeds, Tetsuya Asai, Ryuichi Fujimoto, Minoru Fujishima, Hiroshi Iwai, L. E.E. Won-Seong, Kazuya Masu, Toshimasa Matsuoka, Kristin De Meyer, Eiichi Sano, Kenji Shiojima, Daisuke Ueda, Masahiro Watanabe, Seiji Yaegassi, Masayoshi Esashi, Mitsuhiro Shikida, Hiroshi Toshiyoshi, Tomoji Kawai, Nobuyuki Yoshikawa, Setsuo Yamamoto, Hiroaki Ktkuchi, Akira Taguchi, Katsuyuki Takashimia, Go Yamamoto

  Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

  Original languageEnglish
  Pages (from-to)i-iii
  JournalIEICE Electronics Express
  Volume5
  Issue number7
  Publication statusPublished - 2008 Apr 10

  ASJC Scopus subject areas

  • Electronic, Optical and Magnetic Materials
  • Condensed Matter Physics
  • Electrical and Electronic Engineering

  Cite this