Erratum to: FCGR3A-158 polymorphism influences the biological response to infliximab in Crohn’s disease through affecting the ADCC activity [Immunogenetics, 65, (2013) 265-271, DOI 10.1007/s00251-013-0679-8]

Rintaro Moroi, Katsuya Endo, Yoshitaka Kinouchi, Hisashi Shiga, Yoichi Kakuta, Masatake Kuroha, Yoshitake Kanazawa, Yosuke Shimodaira, Takahiko Horiuchi, Seiichi Takahashi, Tooru Shimosegawa

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Erratum to: FCGR3A-158 polymorphism influences the biological response to infliximab in Crohn’s disease through affecting the ADCC activity [Immunogenetics, 65, (2013) 265-271, DOI 10.1007/s00251-013-0679-8]'. Together they form a unique fingerprint.