Enhanced erythropoiesis mediated by activation of the renin-angiotensin system via angiotensin II type 1a receptor

Hideki Kato, Junji Ishida, Shigehiko Imagawa, Tomoko Saito, Norio Suzuki, Toshiki Matsuoka, Takeshi Sugaya, Keiji Tanimoto, Takashi Yokoo, Osamu Ohneda, Fumihiro Sugiyama, Ken Ichi Yagami, Toshiro Fujita, Masayuki Yamamoto, Masaomi Nangaku, Akiyoshi Fukamizu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

90 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Enhanced erythropoiesis mediated by activation of the renin-angiotensin system via angiotensin II type 1a receptor'. Together they form a unique fingerprint.