Dynamic change of chromatin conformation in response to hypoxia enhances the expression of glut3 (SLC2A3) by cooperative interaction of hypoxia-inducible factor 1 and KDM3A

Imari Mimura, Masaomi Nangaku, Yasuharu Kanki, Shuichi Tsutsumi, Tsuyoshi Inoue, Takahide Kohro, Shogo Yamamoto, Takanori Fujita, Teppei Shimamura, Jun Ichi Suehiro, Akashi Taguchi, Mika Kobayashi, Kyoko Tanimura, Takeshi Inagaki, Toshiya Tanaka, Takao Hamakubo, Juro Sakai, Hiroyuki Aburatani, Tatsuhiko Kodama, Youichiro Wada

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

140 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Dynamic change of chromatin conformation in response to hypoxia enhances the expression of glut3 (SLC2A3) by cooperative interaction of hypoxia-inducible factor 1 and KDM3A'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences