Dual functions of YF3:Eu3+ for improving photovoltaic performance of dye-sensitized solar cells

Jihuai Wu, Jiangli Wang, Jianming Lin, Yaoming Xiao, Gentian Yue, Miaoliang Huang, Zhang Lan, Yunfang Huang, Leqing Fan, Shu Yin, Tsugio Sato

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

78 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Dual functions of YF3:Eu3+ for improving photovoltaic performance of dye-sensitized solar cells'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy