Dissection of the octoploid strawberry genome by deep sequencing of the genomes of fragaria species

Hideki Hirakawa, Kenta Shirasawa, Shunichi Kosugi, Kosuke Tashiro, Shinobu Nakayama, Manabu Yamada, Mistuyo Kohara, Akiko Watanabe, Yoshie Kishida, Tsunakazu Fujishiro, Hisano Tsuruoka, Chiharu Minami, Shigemi Sasamoto, Midori Kato, Keiko Nanri, Akiko Komaki, Tomohiro Yanagi, Qin Guoxin, Fumi Maeda, Masami IshikawaSatoru Kuhara, Shusei Sato, Satoshi Tabata, Sachiko N. Isobe

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    136 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Dissection of the octoploid strawberry genome by deep sequencing of the genomes of fragaria species'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences