Device for the self-measurement of blood pressure that can monitor blood pressure during sleep

Kenichi Chonan, Masahiro Kikuya, Tsutomu Araki, Tohru Fujiwara, Michiko Suzuki, Mari Michimata, Junichiro Hashimoto, Takayoshi Ohkubo, Atsushi Hozawa, Norihito Yamamoto, Yoshinori Miyawaki, Mitsunobu Matsubara, Yutaka Imai

Research output: Contribution to journalArticle

69 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Device for the self-measurement of blood pressure that can monitor blood pressure during sleep'. Together they form a unique fingerprint.