COVID-19: clinical issues from the Japan Surgical Society

Masaki Mori, Norihiko Ikeda, Akinobu Taketomi, Yo Asahi, Yoshio Takesue, Tatsuya Orimo, Minoru Ono, Takashi Kuwayama, Seigo Nakamura, Yohei Yamada, Tatsuo Kuroda, Kenji Yuzawa, Taizo Hibi, Hiroaki Nagano, Michiaki Unno, Yuko Kitagawa

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'COVID-19: clinical issues from the Japan Surgical Society'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences