Coulomb dissociation of 23Al

Tomoko Gomi, Tohru Motobayashi, Ken Ichiro Yoneda, Shouko Kanno, Nori Aoi, Yoshiaki Ando, Hidetada Baba, Kimihiko Demichi, Zsolt Fülöp, Udai Futakami, Hirokazu Hasegawa, Yoshihide Higurashi, Kazuo Ieki, Nobuaki Imai, Naohito Iwasa, Hironori Iwasaki, Toshiyuki Kubo, Shigeru Kubono, Makoto Kunibu, Yuuichi U. MatsuyamaShin'ichiro Michimasa, Toshiyuki Minemura, Hiroyuki Murakami, Takashi Nakamura, Akito Saito, Hiroyoshi Sakurai, Masaki Serata, Susumu Shimoura, Takashi Sugimoto, Eri Takeshita, Satoshi Takeuchi, Koji Ue, Kazunari Yamada, Yoshiyuki Yanagisawa, Atsushi Yoshida, Masayasu Ishihara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)557-558
Number of pages2
JournalProgress of Theoretical Physics
Issue number146 SUPPL.
Publication statusPublished - 2002

ASJC Scopus subject areas

  • Physics and Astronomy (miscellaneous)

Cite this