Comparative ARPES study on iron-platinum-arsenide superconductor Ca10(Pt4As8)(Fe2-xPtxAs2)5 (x = 0.25 and 0.42)

Masanori Sunagawa, Rikiya Yoshida, Toshihiko Ishiga, Koji Tsubota, Taihei Jabuchi, Junki Sonoyama, Satomi Kakiya, Daisuke Mitsuoka, Kazutaka Kudo, Minoru Nohara, Kanta Ono, Hiroshi Kumigashira, Tamio Oguchi, Takanori Wakita, Yuji Muraoka, Takayoshi Yokoya

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Comparative ARPES study on iron-platinum-arsenide superconductor Ca<sub>10</sub>(Pt<sub>4</sub>As<sub>8</sub>)(Fe<sub>2-x</sub>Pt<sub>x</sub>As<sub>2</sub>)<sub>5</sub> (x = 0.25 and 0.42)'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy