Cloning and characterization of mammalian 8-hydroxyguanine-specific DNA glycosylase/apurinic, apyrimidinic lyase, a functional mutM homologue

Hiroyuki Aburatani, Yoshitaka Hippo, Toshimitsu Ishida, Rieko Takashima, Chikako Matsuba, Tatsuhiko Kodama, Masashi Takao, Akira Yasui, Kazuo Yamamoto, Midori Asano, Kazuhiro Fukasawa, Tomoko Yoshinari, Hideo Inoue, Eiko Ohtsuka, Susumu Nishimura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

315 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Cloning and characterization of mammalian 8-hydroxyguanine-specific DNA glycosylase/apurinic, apyrimidinic lyase, a functional mutM homologue'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences