Clinical evaluation of pazufloxacin for bacterial pneumonia - Phase III comparative clinical study with tosufloxacin tosilate as a control drug

Kaoru Shimada, Yasuyuki Sano, Yasuo Arai, Toshiko Murakami, Yohmei Hiraga, Mitsuhide Ohmichi, Kazuo Takebe, Tsutomu Yashiro, Yuichi Hirai, Toyokazu Tamura, Ken Osonoi, Miyoko Saito, Akitoshi To, Toshihiro Nukiwa, Akira Watanabe, Ken Ichi Takeuchi, Haruhito Hirano, Kazuo Sato, Toshio Nakamura, Yushi NakaiYoshihiro Honda, Osamu Sakai, Kohya Shiba, Masataka Katsu, Noboru Aosaki, Hiroyuki Kobayashi, Shin Kawai, Izumi Hayashi, Koichiro Kudo, Masashi Horiuchi, Atsuto Yoshizawa, Harumi Shishido, Masaru Koyama, Koji Murabayashi, Shoichiro Irimajiri, Yasuo Matsuoka, Seiji Mita, Takeshi Mitsui, Fumio Matsumoto, Iwao Sakurai, Shigeyuki Hoshino, Akira Iwashima, Hajime Takeda, Takashi Kawashima, Osamu Sekine, Yasutoshi Suzuki, Masafumi Matsuda, Nobuki Aoki, Saburo Izumi, Atsuhiko Sato, Kingo Chida, Kazumasa Yasuda, Kei Uchiyama, Masaharu Nagayama, Kenzo Takagi, Ken Ichi Yamaki

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Original languageEnglish
  Pages (from-to)281-301
  Number of pages21
  JournalJapanese Journal of Chemotherapy
  Volume44
  Issue number5
  Publication statusPublished - 1996

  ASJC Scopus subject areas

  • Pharmacology
  • Pharmacology (medical)

  Cite this