Clinical efficacy of istradefylline (KW-6002) in Parkinson's disease: A randomized, controlled study

Yoshikuni Mizuno, Kazuko Hasegawa, Tomoyoshi Kondo, Sadako Kuno, Mitsutoshi Yamamoto, K. Sakou, M. Shoji, T. Abe, H. Nomura, T. Maeda, S. Shintani, A. Tamaoka, K. Hirata, R. Hishida, I. Nakano, K. Okamoto, M. Asahina, H. Shimura, H. Hashida, H. MochizukiH. Mizusawa, R. Hanajima, Y. Suzuki, S. Nakamura, M. Yokochi, F. Yokochi, H. Takahashi, T. Hashimoto, H. Morita, H. Miyajima, T. Ohashi, T. Atsumi, K. Mizoguchi, T. Hattori, H. Sawada, Y. Tatsuoka, S. Matsumoto, H. Fujimura, H. Miwa, K. Nakashima, J. Yoshinaga, M. Nomoto, T. Yamada, T. Uozumi, H. Tanji, A. Takeda, N. Kawashima, Y. Ishigaki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

130 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Clinical efficacy of istradefylline (KW-6002) in Parkinson's disease: A randomized, controlled study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences