Chemical and pharmacological research on plants from the genus Senecio

Yan Yang, Lei Zhao, Yu Fang Wang, Man Li Chang, Chang Hong Huo, Yu Cheng Gu, Qing Wen Shi, Hiromasa Kiyota

    Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

    41 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Chemical and pharmacological research on plants from the genus Senecio'. Together they form a unique fingerprint.