Anisotropic superconducting gap in transuranium superconductor PuRhGa 5: Ga NQR study on a single crystal

Hironori Sakai, Yo Tokunaga, Tatsuya Fujimoto, Shinsaku Kambe, Russell E. Walstedt, Hiroshi Yasuoka, Dai Aoki, Yoshiya Homma, Etsuji Yamamoto, Akio Nakamura, Yoshinobu Shiokawa, Kunihisa Nakajima, Yasuo Arai, Tatsuma D. Matsuda, Yoshinori Haga, Yoshichika Onuki

Research output: Contribution to journalArticle

79 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Anisotropic superconducting gap in transuranium superconductor PuRhGa <sub>5</sub>: Ga NQR study on a single crystal'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy