A plant u-box protein, pub4, regulates asymmetric cell division and cell proliferation in the root meristem

Atsuko Kinoshita, Colette A. Ten Hove, Ryo Tabata, Masashi Yamada, Noriko Shimizu, Takashi Ishida, Katsushi Yamaguchi, Shuji Shigenobu, Yumiko Takebayashi, Satoshi Iuchi, Masatomo Kobayashi, Tetsuya Kurata, Takuji Wada, Mitsunori Seo, Mitsuyasu Hasebe, Ikram Blilou, Hiroo Fukuda, Ben Scheres, Renze Heidstra, Yuji KamiyaShinichiro Sawa

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    35 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'A plant u-box protein, pub4, regulates asymmetric cell division and cell proliferation in the root meristem'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences