9th International Conference on EcoBalance (9th ICEB)-towards and beyond 2020, November 9-12, 2010, Tokyo, Japan

Keisuke Nansai, Yuki Kudoh, Hiroki Hondo, Kiyotada Hayashi, Kazuyo Matsubae, Kenichi Nakajima, Shinsuke Murakami, Masaharu Motoshita, Seiji Hashimoto, Minako Hara, Michiyasu Nakajima, Rokuta Inaba, Yasunari Matsuno, Yoshikazu Shinohara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of '9th International Conference on EcoBalance (9th ICEB)-towards and beyond 2020, November 9-12, 2010, Tokyo, Japan'. Together they form a unique fingerprint.